Ανθρ?που Οδ?σσεια, by Athos Othonos

Το δε?τερο βιβλ?ο της Σειρ?ς «Οδυσσ?α και Ανθρ?πων Παθ?ματα» σε μορφ? ?μμετρης Αρχα?ας Ελληνικ?ς Τραγωδ?ας. Ο Οδυσσ?ας μυ?θηκε στην Κω απ? τον Ιπποκρ?τη στην Αλ?θεια και στους Συμπαντικο?ς Ν?μους. ?μως υπ?ρχει ακ?μη μ?σα του η νοσταλγ?α της Ιθ?κης και του πρ?τερου β?ου. Γι’ αυτ? και ο Ιπποκρ?της παρ? τις διαμαρτυρ?ες του Οδυσσ?α, σαν γν?σιος πνευματικ?ς δ?σκαλος τον στ?λνει στην Ιθ?κη για να εφαρμ?σει την πνευματικ? γν?ση στην καθη…