Ομοιοπαθητικ? Θεραπ&epsilon, by Athos Othonos

Αφορ? προχωρημ?νο κοιν? και γιατρο?ς. Αναλ?ονται θ?ματα ?πως το τι γ?νεται μετ? τη λ?ψη του ομοιοπαθητικο? φαρμ?κου, π?ς αξιολογο?με την πρ?οδο του ασθενο?ς, τι σημα?νει θεραπευτικ? κρ?ση, τι σημα?νει φαρμακευτικ? «απ?δειξη», αν μπορε? να γ?νει παρ?λληλη θεραπε?α με αλλοπαθητικ? φ?ρμακα ? ?λλες μεθ?δους θεραπε?ας, επιλογ? της κατ?λληλης δυναμοπο?ησης κ.α. Σελ?δες 70