Ανθρ?πινες Ιδιοσυγκρ&, by Athos Othonos

Τι ε?ναι οι ιδιοσυγκρασ?ες, πως ανακαλ?φθηκαν απ? την Ομοιοπαθητικ? Ιατρικ? και ποια η επιστημονικ? τους β?ση. Ποια η σχ?ση τους με το χαρακτ?ρα και το ?λον του ατ?μου; Ποια η σχ?ση τους με τα Μι?σματα, την Πλ?νη και την Ασθ?νεια; Ποι? η σχ?ση των Ιδιοσυγκρασι?ν με το Πεπρωμ?νο; Ε?ναι δυνατ? η απαλλαγ? του ατ?μου απ? τις ιδιοσυγκρασ?ες; Η επ?δραση της ομοιοπαθητικ?ς θεραπε?ας στην ιδιοσυγκρασ?α εν?ς ατ?μου. Σελ?δες 144