Χ?λιες και Μ?α Ν?χτες κα&, by Athos Othonos

Δεκατ?σσερα κε?μενα-κλεφτ?ς ματι?ς απ? ψηλ? στις Ν?χτες και Μ?ρες απ? τις Ζω?ς των Ανθρ?πων. Εικ?νες που αξ?ζουν χ?λιες λ?ξεις, εικ?νες απ? τον καθ?να μας. Ν?χτες-δυστυχ?ες που προκαλο?νται απ? τις ιδιοσυγκρασιακ?ς μας πλ?νες και Μ?ρες-ευτυχ?ες που επιτυγχ?νονται με την υπ?ρβαση της ιδιοσυγκρασ?ας και του εγωισμο? μας. Ως ?νθρωποι… επιλ?γουμε τι τραβ?ει η ψυχ? μας και τι θα μας συμβε?! Σελ?δες 73