Γν?ση και Πραγματικ?τητ&alpha, by Athos Othonos

Β?σει της Ολιστικ?ς Φιλοσοφ?ας τα ?ρια γν?σης του κ?θε ?ντος αλλ? και του κ?θε ανθρ?που ξεχωριστ? καθορ?ζονται απ? το επ?πεδο ψυχικ?ς του εξ?λιξης. Αναλ?ονται οι ?ξι τρ?ποι γν?σης, δηλαδ? Ερεθισμ?ς, Ενεργειακ? Α?σθηση, Αντ?ληψη, Γν?ση, Επ?γνωση, Μ?θεξη και η σχ?ση τους με τα δι?φορα επ?πεδα του Ανθρ?που. ?λλα θ?ματα: φυσικ? και «μεταφυσικ?» φαιν?μενα. Υποκειμενικ? και Αντικειμενικ? Πραγματικ?τητα. Εικονικ? Πραγματικ?τητα. Σελ?δες 44